"Cookies"

Na naszej stronie wykorzystywany jest system plików cookies, które przechowuj? na komputerze u?ytkownika pewne informacje u?atwiaj?ce korzystanie ze tej strony internetowej. Zakres tych danych oraz cele ich przechowywania s? nast?puj?ce:

 • cookies google-analytics.com – statystyki

 • cookies sesyjne (wygasaj? po zako?czeniu sesji / zamkni?ciu okna przegl?darki) przechowuj?ce informacje dotycz?ce :

  • komunikat├│w wy?wietlanych u?ytkownikowi na ekranie w elementach interaktywnych, takich jak formularze, sondy, ankiety

  • danych wprowadzanych w formularzach do czasu ich ostatecznej wysy?ki

  • wy?wietlonych baner├│w, informacji reklamowych, kt├│re maj? pojawi? si? tylko 1 raz dla jednej sesji

  • s?├│w wpisanych w wyszukiwarce

  • ustawienia sortowania r├│?nego rodzaju list informacji

  • danych wprowadzanych w formularzach zam├│wienia

  • zawarto?ci koszyka do chwili jego wyczyszczenia lub z?o?enia zam├│wienia

 

Cho? system ten jest w pe?ni bezpieczny, u?ytkownik mo?e skorzysta? z funkcji ograniczaj?cej dost?p do plik├│w cookies swojego komputera. Aby to zrobi?, w zale?no?ci od przegl?darki internetowej z jakiej korzysta, nale?y to zrobi? w nast?puj?cy spos├│b:

 • Internet Explorer

  W menu przegl?darki: Narz?dzia > Opcje Internetowe > Prywatno??, suwakiem mo?na ustawi? poziom, zmian? zatwierdzamy przyciskiem OK. Przycisk Witryny s?u?y do wskazania konkretnych witryn, kt├│re maj? by? blokowane b?d? nie.

 • Mozilla Firefox

  Z menu przegl?darki: Narz?dzia > Opcje > Prywatno??. Wybra? w polu wyboru Program Firefox: „b?dzie u?ywa? ustawie? u?ytkownika”. O akceptacji ciasteczek (cookies) decyduje zaznaczenie/odznaczenie opcji Akceptuj ciasteczka www.lenseseyes.com.

 • Google Chrome

  Trzeba klikn?? na Ustawienie Google Chrome (prawy g├│rny r├│g), wybra? Ustawienia > Poka? ustawienia zaawansowane. W sekcji Prywatno?? trzeba klikn?? przycisk Ustawienia tre?ci. W sekcji Pliki cookie mo?na zmieni? ustawienia wg w?asnych oczekiwa?.

 • Opera

  Z menu przegl?darki: Narz?dzie > Preferencje > Zaawansowane.

  O ciasteczkach decyduje zaznaczenie/odznaczenie pozycji Ciasteczka.

 • Safari

  W menu rozwijanym Safari nale?y wybra? Preferencje i klikn?? ikon? Bezpiecze?stwo. Nast?pnie wybra? poziom bezpiecze?stwa w obszarze Akceptuj pliki cookie.