REGULAMIN

RGULAMIN Akceptacja niniejszego Regulaminu przed wys?aniem zam├│wienia jest warunkiem zawarcia wa?nej umowy kupna- sprzeda?y. I. Informacje og├│lne. II. Zasady sprzeda?y i zam├│wie? nietypowych. III. Wysy?ka i zap?ata. IV. Zwrot towaru, wymiana i reklamacje. V. Pozosta?e ustalenia. www.growtallershoes.com I. INFORMACJE OG├ôLNE. 1. W?a?cicielem strony internetowej jest bellev.pl, zwana dalej Sprzedaj?cym, jest firma Bellev Zofia Cieplusi?ska z siedzib? przy ul. Gerberowej14, 92-739 ?├│d?. NIP 947-106-15-08 Regon 471611500 Firma jest zarejestrowana w Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] firma jest producentem i dystrybutorem odzie?y marki Bellev oraz dystrybutorem obuwia firm Batz . 2. Adres do korespondencji: ul.Kopci?skiego 30 90-154 ?├│d?. adres e-mail: biuro@bellev.pl , tel. 608-647-303 608-580 523 Biuro firmy czynne jest od poniedzia?ku do pi?tku w godz.9-17. 4. Nasza oferta odzie?y ochronnej i zawodowej skierowana jest do firm i klient├│w indywidualnych zatrudnionych w zawodach, dla kt├│rych jest przeznaczona. Osoba nie u?ywaj?ca produkowanej i dystrybuowanej przez nasz? firm? odzie?y jako ubrania roboczego, musi si? liczy? z jej nieprzydatno?ci? do wykorzystania w innych okoliczno?ciach. 5. Sprzedawca zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany poni?szego regulaminu w dowolnym czasie. 6. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie „o firmie”. Zmiany Regulaminu obowi?zuj? od momentu wyra?nego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej . 7. Sprzedawca nie prowadzi rejestru klient├│w, w zwi?zku z czym nie przewiduje konieczno?ci logowania si? na stronie w celu z?o?enia zam├│wienia. 8. Regulamin dostarczany jest nieodp?atnie Klientowi droga elektroniczna w wiadomo?ci e-mail , potwierdzaj?cej dokonanie transakcji. Klienci mog? nieodp?atnie uzyska? dost?p do niniejszego Regulaminu w ka?dym czasie za po?rednictwem odes?ania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie g?├│wnej serwisu www.bellev.pl oraz sporz?dzi? jego wydruk. II. ZASADY SPRZEDA?Y I ZAM├ôWIE? NIETYPOWYCH. Tre?? regulaminu jest wi???ca dla obu stron w jego brzmieniu na dzie? zawarcia umowy kupna sprzeda?y. 1. Klient mo?e: kupi? wybrane produkty (tj. zawrze? umow? sprzeda?y produkt├│w na odleg?o??, kt├│rej warunki okre?la niniejszy regulamin) za po?rednictwem Strony Internetowej , lub drog? telefoniczn? . 2. Umowa sprzeda?y produkt├│w zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomo?ci e-mail od Sprzedaj?cego, o kt├│rej mowa w tre?ci w pkt. 2 cz. I Regulaminu. W przypadku z?o?enia zam├│wienia droga telefoniczna i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzeda?y produkt├│w zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Sprzedaj?cego z?o?enia Zam├│wienia w trakcie rozmowy telefonicznej. 3. Ceny towar├│w w PLN podane przy wyrobie na stronie www.bellev.pl zawieraj? podatek VAT i s? wi???ce od chwili z?o?enia zam├│wienia i otrzymania przez Klienta wiadomo?ci e-mail z potwierdzeniem zawarcia transakcji do momentu dostawy towaru. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale?nie od zmian cen na stronie internetowej, kt├│re mog? si? pojawi? w odniesieniu do poszczeg├│lnych produkt├│w. W przypadku zam├│wienia sk?adanego telefonicznie zostanie to potwierdzone w trakcie rozmowy telefonicznej. 4. Wszystkie produkty prezentowane na naszej stronie internetowej s? dost?pne na zam├│wienie 5. Je?li Kupuj?cy sk?ada zam├│wienie na formularzu poprzez stron? internetow? to: a. w przypadku rozmiar├│w typowych wystarczy zaznaczy? model, rozmiar, kolor i ilo?? sztuk. b. kupuj?cy mo?e tak?e z?o?y? zm├│wienie w rozmiarze nietypowym, podaj?c w miejscu przewidzianym na korespondencj? w formularzu zam├│wienia lub w tre?ci zam├│wienia przesy?anego lub droga mailow?, rzeczywiste wymiary sylwetki. Do rozmiar├│w poza tabel? umieszczon? na stronie „kolekcja – wymiary sylwetek” dolicza si? 30% do ceny podstawowej umieszczonej przy produkcie. c. pomiar├│w cia?a nale?y wykonywa? bez odzie?y wierzchniej. Ich dok?adno?? jest warunkiem prawid?owego dopasowania odzie?y. Posiada ona przewidziane w Polskiej Normie luzy konstrukcyjne. 6. Zam├│wienia s? realizowane w kolejno?ci ich sk?adania, z?o?enia zam├│wienia nie jest r├│wnoznaczne z jego przyj?ciem, chyba ?e zosta?o potwierdzone. 7. Termin realizacji zam├│wienia wynosi 30 dni. Zam├│wienie mo?e by? zrealizowane przed up?ywem tego terminu. Mo?liwe jest tak?e ustalenie innej daty dor?czenia towaru, je?li kupuj?cy ze sprzedaj?cym ustal? to pisemnie ,lub w rozmowie telefonicznej. III. DOR?CZENIE PRZESY?KI I ZAP?ATA 1. Do cen podanych przy wyrobie sprzedaj?cy dolicza koszt przesy?ki kurierskiej za pobraniem - obecnie 20 z? brutto ,lub po wcze?niejszej wp?acie na konto 15 z? brutto. 2. Kupuj?cy ma obowi?zek sprawdzi? przy odbiorze, czy przesy?ka nie zosta?a uszkodzona je?li tak – podj?? dzia?ania w celu ustalenia ewentualnej winy przewo?nika (art. 545 ┬ž 2 KC) i zawiadomi? o tym Sprzedaj?cego. 3.Do ka?dego zam├│wienia do??czony jest dokument sprzeda?y faktura lub paragon. IV. ZWROTY TOWARU, WYMIANA TOWARU WADLIWEGO NA WOLNY OD WAD, REKLAMACJE. 1. Wszystkie produkty znajduj?ce si? w ofercie s? fabrycznie nowe i obj?te jednoroczn? gwarancj? Sprzedaj?cego pod warunkiem przestrzegania przepisu konserwacji za??czonej do produktu oraz u?ywania rzeczy zgodnie z przeznaczeniem. 2. Zgodnie z Ustaw? z dnia 30 maja 2024 roku o prawach konsumenta, klient mo?e odst?pi? od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru ,sk?adaj?c stosowne o?wiadczenie W razie odst?pienia od umowy umowa jest uwa?na za niezawart?, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowi?za?. To, co strony ?wiadczy?y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nast?pi? niezw?ocznie, nie p├│?niej ni? w terminie czternastu dni. Prawo odst?pienia od umowy nie przys?uguje w wypadku produkt├│w o w?a?ciwo?ciach okre?lonych przez konsumenta w z?o?onym przez niego zam├│wieniu lub ?ci?le zwi?zanych z jego osob?. 3. Zwrot dokonywany jest odpowiednio przekazem pocztowym lub przelewem wg ?yczenia Klienta. Dla zachowania w/w. color contact lens cheap terminu wystarczy zawiadomienie Sprzedaj?cego, dokonane drog? mailow? lub w rozmowie telefonicznej, o planowanym zwrocie. 4. Reklamacje, z tytu?u niezgodno?ci towar├│w z umow? sprzeda?y, r?kojmi za wady lub gwarancji producenta, jak r├│wnie? nieprawid?owego wykonania us?ug dodatkowych, mo?na sk?ada? pisemnie bezpo?rednio w sklepie fizycznym, lub drog? mailow? na adres biuro@bellev.pl lub przes?a? na adres sklepu: Bellev ul.Kopci?skiego 30 90-154 ?├│d? 5. Dodatkowych informacji o sposobie odsy?ania reklamowanego towaru i sk?adaniu reklamacji mo?na uzyska? pod numerem telefonu wskazanym w pkt. I niniejszego Regulaminu. 6. W przypadku ewentualnej reklamacji lub konieczno?ci wymiany wadliwego produktu na wolny od wad, nale?y odes?a? towar Sprzedaj?cemu na adres firmy z opisem powodu reklamacji lub wady w terminie 1 miesi?ca od wykrycia wady, nie p├│?niej ni? 1 rok od daty dostawy towaru. 7. Rozpatrzenie reklamacji oraz wymiana towaru lub naprawa wady nast?pi w terminie 14 dni od otrzymania przesy?ki na koszt Sprzedaj?cego. 8. Reklamacji nie podlegaj? uszkodzenia towaru powsta?e z winy Kupuj?cego, zw?aszcza powsta?e w wyniku nieprawid?owej konserwacji lub u?ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. 9. Sprzedaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci i nie uwzgl?dni reklamacji dotycz?cej rozmiaru odzie?y, je?li jej przyczyn? jest podanie przez Kupuj?cego nieprawid?owych wymiar├│w cia?a. 10. Ewentualne poprawki, kt├│rych przyczyn? jest nieprawid?owy wymiar cia?a podany przez kupuj?cego w zam├│wieniu, mog? by? wykonane w uzgodnieniu i na koszt Kupuj?cego, po dokonaniu oceny ich zakresu i pracoch?onno?ci. W takim przypadku koszt przesy?ki ponosi Kupuj?cy. V. POZOSTA?E USTALENIA 1. Podmiot prowadz?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za przerwy w korzystaniu ze strony internetowej zaistnia?e z niezale?nych od niego przyczyn technicznych (konserwacja, przegl?d, wymiana sprz?tu) oraz niezawinionych przez wykonawc? strony. Podmiot prowadz?cy podejmuje dzia?ania w celu zapewnienia w pe?ni poprawnego dzia?ania strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi?zuje si? usun?? w rozs?dnym terminie nieprawid?owo?ci jakie zosta?y zg?oszone przez Klient├│w. W trakcie korzystania ze strony Klient zobowi?zany jest niezw?ocznie powiadomi? podmiot prowadz?cy sklep o wszelkich nieprawid?owo?ciach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej oraz o niew?a?ciwej jako?ci us?ug. Nieprawid?owo?ci zwi?zane z funkcjonowaniem strony Klient mo?e zg?asza? pisemnie na adres wskazany w pkt. I.2. regulaminu. Klientowi przys?uguje prawo do z?o?enia reklamacji w terminie jednego miesi?ca kalendarzowego, licz?c od dnia, w kt├│rym dosz?o do nieprawid?owo?ci w funkcjonowaniu strony. Reklamacj? z?o?on? po up?ywie tego terminu pozostawia si? bez rozpoznania, o czym podmiot prowadz?cy stron? niezw?ocznie powiadamia Klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od daty wp?ywu reklamacji. W reklamacji Klienta powinien poda? swoje imi? i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i dat? wyst?pienia nieprawid?owo?ci zwi?zanej z funkcjonowaniem Strony internetowej.. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Us?ugodawca poinformuje Klienta w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni. 2. Korzystanie ze strony internetowej mo?liwe jest pod warunkiem spe?nienia przez system teleinformatyczny, z kt├│rego korzysta klient, nast?puj?cych minimalnych wymaga? technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z w??czon? obs?ug? ActiveX, JavaScript i Cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z w??czon? obs?ug? applet├│w Java, JavaScript i cookies, c. minimalna rozdzielczo?? ekranu 1024 x 768 pikseli. 3. Regulamin strony internetowej WWW.bellev.pl nie ogranicza praw klient├│w wynikaj?cych z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niekt├│rych prawa konsument├│w. 4. Dane osobowe. a. Informujemy, ?e w przypadku z?o?enia zam├│wienia Kupuj?cy jest zobowi?zany do podania danych osobowych oraz innych informacji na formularzu zam├│wienia, bez kt├│rych realizacja i dor?czenie przesy?ki nie by?yby mo?liwe. Dane te nie s? udost?pniane osobom niepowo?anym i s? kasowane po skutecznej realizacji zam├│wienia. Sprzedaj?cy nie wykorzystuje i nie przetwarza danych osobowych klienta w celach marketingowych. b. Sprzedaj?cy stosuje odpowiednie rozwi?zania techniczne maj?ce na celu zapobieganie nieuprawnionej ingerencji os├│b trzecich w prywatno?? u?ytkownik├│w. Przekazane dane chronione w szerokim zakresie i z nale?yt? staranno?ci?. c. Korzystaj?c ze strony u?ytkownik wyra?a zgod? na u?ywanie plik├│w cookies, zgodnie z bie??cymi ustawieniami przegl?darki. Informacje o polityce prywatno?ci naszej firmy zamieszczone s? na pierwszej stronie witryny VI. POSTANOWIENIA KO?COWE. 1.Niniejszy regulamin obowi?zuj? od momentu udost?pnienia go na stronie internetowej tj.od dnia 02-02-2015 r. 2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie maj? zastosowanie przepisy prawa polskiego. Formularz odst?pienia od umowy: Formularz odst?pienia od umowy: Bellev Zofia Cieplusi?ska ul.Kopci?skiego 30 90-154 ?├│d? Imi? i nazwisko: ……………………………………………… Adres zamieszkania ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Nr kontaktowy ……………………………………………… Adres mailowy ……………………………………………… O?wiadczam, ?e odst?puj? od umowy kupna nr (nr zam├│wienia, nr faktury) ………………………………………………………….. zawartej w dniu ……………………………… Prosz? o zwrot kwoty , z? na konto: Dane do przelewu (dane w?a?ciciela konta, imi?, nazwisko, adres) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Zam├│wiony towar: - Zwracam wraz z o?wiadc