REGULAMIN

RGULAMIN Akceptacja niniejszego Regulaminu przed wys?aniem zamówienia jest warunkiem zawarcia wa?nej umowy kupna- sprzeda?y. I. Informacje ogólne. II. Zasady sprzeda?y i zamówie? nietypowych. III. Wysy?ka i zap?ata. IV. Zwrot towaru, wymiana i reklamacje. V. Pozosta?e ustalenia. www.growtallershoes.com I. INFORMACJE OGÓLNE. 1. W?a?cicielem strony internetowej jest bellev.pl, zwana dalej Sprzedaj?cym, jest firma Bellev Zofia Cieplusi?ska z siedzib? przy ul. Gerberowej14, 92-739 ?ód?. NIP 947-106-15-08 Regon 471611500 Firma jest zarejestrowana w Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia?alno?ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej [www.firma.gov.pl] firma jest producentem i dystrybutorem odzie?y marki Bellev oraz dystrybutorem obuwia firm Batz . 2. Adres do korespondencji: ul.Kopci?skiego 30 90-154 ?ód?. adres e-mail: biuro@bellev.pl , tel. 608-647-303 608-580 523 Biuro firmy czynne jest od poniedzia?ku do pi?tku w godz.9-17. 4. Nasza oferta odzie?y ochronnej i zawodowej skierowana jest do firm i klientów indywidualnych zatrudnionych w zawodach, dla których jest przeznaczona. Osoba nie u?ywaj?ca produkowanej i dystrybuowanej przez nasz? firm? odzie?y jako ubrania roboczego, musi si? liczy? z jej nieprzydatno?ci? do wykorzystania w innych okoliczno?ciach. 5. Sprzedawca zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany poni?szego regulaminu w dowolnym czasie. 6. Aktualny Regulamin jest opublikowany na stronie „o firmie”. Zmiany Regulaminu obowi?zuj? od momentu wyra?nego ich wskazania i umieszczenia na stronie internetowej . 7. Sprzedawca nie prowadzi rejestru klientów, w zwi?zku z czym nie przewiduje konieczno?ci logowania si? na stronie w celu z?o?enia zamówienia. 8. Regulamin dostarczany jest nieodp?atnie Klientowi droga elektroniczna w wiadomo?ci e-mail , potwierdzaj?cej dokonanie transakcji. Klienci mog? nieodp?atnie uzyska? dost?p do niniejszego Regulaminu w ka?dym czasie za po?rednictwem odes?ania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie g?ównej serwisu www.bellev.pl oraz sporz?dzi? jego wydruk. II. ZASADY SPRZEDA?Y I ZAMÓWIE? NIETYPOWYCH. Tre?? regulaminu jest wi???ca dla obu stron w jego brzmieniu na dzie? zawarcia umowy kupna sprzeda?y. 1. Klient mo?e: kupi? wybrane produkty (tj. zawrze? umow? sprzeda?y produktów na odleg?o??, której warunki okre?la niniejszy regulamin) za po?rednictwem Strony Internetowej , lub drog? telefoniczn? . 2. Umowa sprzeda?y produktów zostanie zawarta wraz z otrzymaniem przez Klienta wiadomo?ci e-mail od Sprzedaj?cego, o której mowa w tre?ci w pkt. 2 cz. I Regulaminu. W przypadku z?o?enia zamówienia droga telefoniczna i niepodania przez Klienta adresu e-mail Umowa sprzeda?y produktów zostanie zawarta wraz z potwierdzeniem przez Sprzedaj?cego z?o?enia Zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej. 3. Ceny towarów w PLN podane przy wyrobie na stronie www.bellev.pl zawieraj? podatek VAT i s? wi???ce od chwili z?o?enia zamówienia i otrzymania przez Klienta wiadomo?ci e-mail z potwierdzeniem zawarcia transakcji do momentu dostawy towaru. Cena ta nie ulegnie zmianie niezale?nie od zmian cen na stronie internetowej, które mog? si? pojawi? w odniesieniu do poszczególnych produktów. W przypadku zamówienia sk?adanego telefonicznie zostanie to potwierdzone w trakcie rozmowy telefonicznej. 4. Wszystkie produkty prezentowane na naszej stronie internetowej s? dost?pne na zamówienie 5. Je?li Kupuj?cy sk?ada zamówienie na formularzu poprzez stron? internetow? to: a. w przypadku rozmiarów typowych wystarczy zaznaczy? model, rozmiar, kolor i ilo?? sztuk. b. kupuj?cy mo?e tak?e z?o?y? zmówienie w rozmiarze nietypowym, podaj?c w miejscu przewidzianym na korespondencj? w formularzu zamówienia lub w tre?ci zamówienia przesy?anego lub droga mailow?, rzeczywiste wymiary sylwetki. Do rozmiarów poza tabel? umieszczon? na stronie „kolekcja – wymiary sylwetek” dolicza si? 30% do ceny podstawowej umieszczonej przy produkcie. c. pomiarów cia?a nale?y wykonywa? bez odzie?y wierzchniej. Ich dok?adno?? jest warunkiem prawid?owego dopasowania odzie?y. Posiada ona przewidziane w Polskiej Normie luzy konstrukcyjne. 6. Zamówienia s? realizowane w kolejno?ci ich sk?adania, z?o?enia zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyj?ciem, chyba ?e zosta?o potwierdzone. 7. Termin realizacji zamówienia wynosi 30 dni. Zamówienie mo?e by? zrealizowane przed up?ywem tego terminu. Mo?liwe jest tak?e ustalenie innej daty dor?czenia towaru, je?li kupuj?cy ze sprzedaj?cym ustal? to pisemnie ,lub w rozmowie telefonicznej. III. DOR?CZENIE PRZESY?KI I ZAP?ATA 1. Do cen podanych przy wyrobie sprzedaj?cy dolicza koszt przesy?ki kurierskiej za pobraniem - obecnie 20 z? brutto ,lub po wcze?niejszej wp?acie na konto 15 z? brutto. 2. Kupuj?cy ma obowi?zek sprawdzi? przy odbiorze, czy przesy?ka nie zosta?a uszkodzona je?li tak – podj?? dzia?ania w celu ustalenia ewentualnej winy przewo?nika (art. 545 § 2 KC) i zawiadomi? o tym Sprzedaj?cego. 3.Do ka?dego zamówienia do??czony jest dokument sprzeda?y faktura lub paragon. IV. ZWROTY TOWARU, WYMIANA TOWARU WADLIWEGO NA WOLNY OD WAD, REKLAMACJE. 1. Wszystkie produkty znajduj?ce si? w ofercie s? fabrycznie nowe i obj?te jednoroczn? gwarancj? Sprzedaj?cego pod warunkiem przestrzegania przepisu konserwacji za??czonej do produktu oraz u?ywania rzeczy zgodnie z przeznaczeniem. 2. Zgodnie z Ustaw? z dnia 30 maja 2024 roku o prawach konsumenta, klient mo?e odst?pi? od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru ,sk?adaj?c stosowne o?wiadczenie W razie odst?pienia od umowy umowa jest uwa?na za niezawart?, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowi?za?. To, co strony ?wiadczy?y, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nast?pi? niezw?ocznie, nie pó?niej ni? w terminie czternastu dni. Prawo odst?pienia od umowy nie przys?uguje w wypadku produktów o w?a?ciwo?ciach okre?lonych przez konsumenta w z?o?onym przez niego zamówieniu lub ?ci?le zwi?zanych z jego osob?. 3. Zwrot dokonywany jest odpowiednio przekazem pocztowym lub przelewem wg ?yczenia Klienta. Dla zachowania w/w. color contact lens cheap terminu wystarczy zawiadomienie Sprzedaj?cego, dokonane drog? mailow? lub w rozmowie telefonicznej, o planowanym zwrocie. 4. Reklamacje, z tytu?u niezgodno?ci towarów z umow? sprzeda?y, r?kojmi za wady lub gwarancji producenta, jak równie? nieprawid?owego wykonania us?ug dodatkowych, mo?na sk?ada? pisemnie bezpo?rednio w sklepie fizycznym, lub drog? mailow? na adres biuro@bellev.pl lub przes?a? na adres sklepu: Bellev ul.Kopci?skiego 30 90-154 ?ód? 5. Dodatkowych informacji o sposobie odsy?ania reklamowanego towaru i sk?adaniu reklamacji mo?na uzyska? pod numerem telefonu wskazanym w pkt. I niniejszego Regulaminu. 6. W przypadku ewentualnej reklamacji lub konieczno?ci wymiany wadliwego produktu na wolny od wad, nale?y odes?a? towar Sprzedaj?cemu na adres firmy z opisem powodu reklamacji lub wady w terminie 1 miesi?ca od wykrycia wady, nie pó?niej ni? 1 rok od daty dostawy towaru. 7. Rozpatrzenie reklamacji oraz wymiana towaru lub naprawa wady nast?pi w terminie 14 dni od otrzymania przesy?ki na koszt Sprzedaj?cego. 8. Reklamacji nie podlegaj? uszkodzenia towaru powsta?e z winy Kupuj?cego, zw?aszcza powsta?e w wyniku nieprawid?owej konserwacji lub u?ytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. 9. Sprzedaj?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci i nie uwzgl?dni reklamacji dotycz?cej rozmiaru odzie?y, je?li jej przyczyn? jest podanie przez Kupuj?cego nieprawid?owych wymiarów cia?a. 10. Ewentualne poprawki, których przyczyn? jest nieprawid?owy wymiar cia?a podany przez kupuj?cego w zamówieniu, mog? by? wykonane w uzgodnieniu i na koszt Kupuj?cego, po dokonaniu oceny ich zakresu i pracoch?onno?ci. W takim przypadku koszt przesy?ki ponosi Kupuj?cy. V. POZOSTA?E USTALENIA 1. Podmiot prowadz?cy nie ponosi odpowiedzialno?ci za przerwy w korzystaniu ze strony internetowej zaistnia?e z niezale?nych od niego przyczyn technicznych (konserwacja, przegl?d, wymiana sprz?tu) oraz niezawinionych przez wykonawc? strony. Podmiot prowadz?cy podejmuje dzia?ania w celu zapewnienia w pe?ni poprawnego dzia?ania strony, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowi?zuje si? usun?? w rozs?dnym terminie nieprawid?owo?ci jakie zosta?y zg?oszone przez Klientów. W trakcie korzystania ze strony Klient zobowi?zany jest niezw?ocznie powiadomi? podmiot prowadz?cy sklep o wszelkich nieprawid?owo?ciach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu strony internetowej oraz o niew?a?ciwej jako?ci us?ug. Nieprawid?owo?ci zwi?zane z funkcjonowaniem strony Klient mo?e zg?asza? pisemnie na adres wskazany w pkt. I.2. regulaminu. Klientowi przys?uguje prawo do z?o?enia reklamacji w terminie jednego miesi?ca kalendarzowego, licz?c od dnia, w którym dosz?o do nieprawid?owo?ci w funkcjonowaniu strony. Reklamacj? z?o?on? po up?ywie tego terminu pozostawia si? bez rozpoznania, o czym podmiot prowadz?cy stron? niezw?ocznie powiadamia Klienta. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie nie d?u?szym ni? 30 dni od daty wp?ywu reklamacji. W reklamacji Klienta powinien poda? swoje imi? i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i dat? wyst?pienia nieprawid?owo?ci zwi?zanej z funkcjonowaniem Strony internetowej.. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Us?ugodawca poinformuje Klienta w terminie nie d?u?szym ni? 14 dni. 2. Korzystanie ze strony internetowej mo?liwe jest pod warunkiem spe?nienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, nast?puj?cych minimalnych wymaga? technicznych: a. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z w??czon? obs?ug? ActiveX, JavaScript i Cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z w??czon? obs?ug? appletów Java, JavaScript i cookies, c. minimalna rozdzielczo?? ekranu 1024 x 768 pikseli. 3. Regulamin strony internetowej WWW.bellev.pl nie ogranicza praw klientów wynikaj?cych z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów. 4. Dane osobowe. a. Informujemy, ?e w przypadku z?o?enia zamówienia Kupuj?cy jest zobowi?zany do podania danych osobowych oraz innych informacji na formularzu zamówienia, bez których realizacja i dor?czenie przesy?ki nie by?yby mo?liwe. Dane te nie s? udost?pniane osobom niepowo?anym i s? kasowane po skutecznej realizacji zamówienia. Sprzedaj?cy nie wykorzystuje i nie przetwarza danych osobowych klienta w celach marketingowych. b. Sprzedaj?cy stosuje odpowiednie rozwi?zania techniczne maj?ce na celu zapobieganie nieuprawnionej ingerencji osób trzecich w prywatno?? u?ytkowników. Przekazane dane chronione w szerokim zakresie i z nale?yt? staranno?ci?. c. Korzystaj?c ze strony u?ytkownik wyra?a zgod? na u?ywanie plików cookies, zgodnie z bie??cymi ustawieniami przegl?darki. Informacje o polityce prywatno?ci naszej firmy zamieszczone s? na pierwszej stronie witryny VI. POSTANOWIENIA KO?COWE. 1.Niniejszy regulamin obowi?zuj? od momentu udost?pnienia go na stronie internetowej tj.od dnia 02-02-2015 r. 2. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie maj? zastosowanie przepisy prawa polskiego. Formularz odst?pienia od umowy: Formularz odst?pienia od umowy: Bellev Zofia Cieplusi?ska ul.Kopci?skiego 30 90-154 ?ód? Imi? i nazwisko: ……………………………………………… Adres zamieszkania ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… Nr kontaktowy ……………………………………………… Adres mailowy ……………………………………………… O?wiadczam, ?e odst?puj? od umowy kupna nr (nr zamówienia, nr faktury) ………………………………………………………….. zawartej w dniu ……………………………… Prosz? o zwrot kwoty , z? na konto: Dane do przelewu (dane w?a?ciciela konta, imi?, nazwisko, adres) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Zamówiony towar: - Zwracam wraz z o?wiadc